Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!


Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. 2014-02-27 19:52.
Zmień wielkość czcionki...

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy w 2014 roku – zasady i procedury

 

 

1. Skutki finansowe niezatrudniania niepełnosprawnych pracowników.

 

Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy nie ponoszą żadnych konsekwencji z powodu niezatrudniania osób niepełnosprawnych. Jednakże pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników i nieosiągający wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszącego 6%, zobowiązani są do dokonywania na PFRON miesięcznych wpłat stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Wskaźnik ten (6%) może zostać obniżony w razie zatrudnienia osób niepełnosprawnych o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy. Do schorzeń tych zaliczają się: choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, paraplegia, tetraplegia, hemiplegia, znaczne upośledzenie widzenia (ślepota) oraz niedowidzenie, głuchota i głuchoniemota, nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS, epilepsja, przewlekłe choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, miastenia, późne powikłania cukrzycy. Sposób obliczania obniżenia tego wskaźnika opisuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2003 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

oraz sposobu jego obniżenia[1].

.
2. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

 

         Dofinansowanie przysługuje na każdą osobę niepełnosprawną zatrudnioną i ujętą w ewidencji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych (PFRON). Jego wysokość zależna jest od stopnia niepełnosprawności oraz od rodzaju schorzenia, na które cierpi dana osoba. Preferowane tu są osoby z tak zwanymi schorzeniami specjalnymi – niewidome i słabowidzące (posiadające orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu upośledzenia wzroku, lub orzeczenie równoważne), cierpiące na epilepsję, upośledzenie umysłowe, bądź schorzenia psychiczne. W przypadku takich osób kwota dofinansowania podwyższona jest o 600 zł (w porównaniu z innymi rodzajami schorzeń). Wysokość przysługującego dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika. I tak dla lekkiego stopnia niepełnosprawności od 1 kwietnia 2014 roku (najprawdopodobniej do 31 grudnia 2014 roku) dofinansowanie  wynosi 450 zł, dla stopnia umiarkowanego – 1125 zł, a dla znacznego – 1800 zł. Dla osób cierpiących na schorzenia specjalne dofinansowanie wynosi odpowiednio 1050 zł (nie dotyczy osób słabowidzących), 1725 zł, 2400 zł.

Uwaga: dofinansowanie nie przysługuje na pracowników w niepełnosprawnych w lekkim i umiarkowanym stopniu, którzy mają ustalone prawo do emerytury (nie jest ważne, czy tą emeryturę faktycznie pobierają).

         Refundacji podlega część kosztów płacy pracownika, a więc jego płaca brutto powiększona o obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych w części opłacanej przez pracodawcę oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (o ile wasza organizacja nie jest z ich opłacania zwolniona).

         Dofinansowanie nie jest ograniczone w czasie i przysługuje za cały okres, w którym zatrudniamy daną osobę.

         Wysokość wkładu własnego pracodawcy do (podwyższonych) kosztów płacy zależna jest od tego, czy pracodawca ów jest przedsiębiorcą w myśl przepisów Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej[2] oraz przepisów o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej, czy też nie. W tym pierwszym przypadku obowiązkowy wkład własny wynosi 25%, w drugim tylko 10%.

 

Uwaga 1: Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje pracodawcy zatrudniającemu mniej niż 25 osób oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 osób i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

 

Uwaga 2: „efekt zachęty”: zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej dotyczącymi pomocy na zatrudnienie, pomoc ta powinna stymulować zarówno wzrost zatrudnienia ogółem, jak i wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ogólnie rzecz biorąc chodzi o uniknięcie sytuacji, w której pracownicy zdrowi byliby zastępowani przez osoby niepełnosprawne, do których wynagrodzenia można uzyskać dofinansowanie. W związku z tym w przepisach polskich normujących to zagadnienie postanowiono, że dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie w danym miesiącu, u pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, nie powoduje u niego wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wzrostu netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, a zatrudnienie tego pracownika nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem. Wzrost netto zatrudnienia ogółem i wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych ustala się w stosunku do odpowiednio: przeciętnego zatrudnienia ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie 12 miesięcy poprzedzających zatrudnienie pracownika, na którego wynagrodzenie chcemy uzyskać refundację. Jednakże o dofinansowanie można się ubiegać, jeżeli umowa o pracę ze zwolnionym pracownikiem została rozwiązana:

 • z przyczyn określonych w art. 52 §1 pkt 1 Kodeksu pracy[3];
 • za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika;
 • na mocy porozumienia stron;
 • na skutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • z upływem czasu na który została zawarta;
 • z dniem wykonania pracy, na której wykonanie była zawarta.

Ponadto o dofinansowanie na nowo zatrudnionego niepełnosprawnego pracownika przysługuje w przypadku, gdy jego miejsce pracy powstało w wyniku:

 • wygaśnięcia umowy o pracę;
 • zmniejszenia czasu pracy (innego) pracownika – na jego wniosek.

W praktyce oznacza to, że w przypadku pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, nie jest właściwie możliwe rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez aprobaty tego pracownika i zatrudnienie na jego miejsce osoby, do której wynagrodzenia przysługiwałoby dofinansowanie. [4]

 Uwaga 3:

Począwszy od wypłaty wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego za miesiąc grudzień 2012 roku wynagrodzenie to powinno zostać przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych.

Uwaga 4:

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni. Chodzi tu przeważnie o przekroczenie terminów opłacenia składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy.

2.1            Rejestracja pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).

 

Aby ubiegać się o uzyskanie dofinansowania, pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną musi najpierw uzyskać numer identyfikacyjny w ewidencji PFRON. W tym celu należy przesłać po zakończeniu okresu obrachunkowego (miesiąca, w którym zatrudniliśmy danego pracownika), do centrali PFRON (Al. Jana Pawła II 13, 00 - 828 Warszawa, Sekcja Rejestracji) wniosek na formularzu Wn - D (traktowanym jako formularz zgłoszeniowy – trzeba zakreślić na nim odpowiedni kwadrat), dostępnym na stronach internetowych PFRON. Uwaga: wniosek wysyła się po wypłaceniu pracownikowi za miesiąc, za który wnioskujemy o dofinansowanie, wynagrodzenia, nie później jednak niż do 20 dnia następującego po tym miesiącu.[5] Na formularzu Wn – D należy podać dane pracodawcy:

·        pełną nazwę oraz jej skrót, o ile go posiada;

·        numery: REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;

·        adres siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U, nr 157, poz. 1031, z 1998 r.).;

·        adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli jest inny niż adres siedziby wnioskodawcy;

·        imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile go posiada, osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem, dotyczące wyjaśniania wszelkich rozbieżności i wątpliwości związanych z dofinansowaniami.

Do formularza należy dołączyć:

·        kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru (najczęściej będzie to Krajowy Rejestr Sądowy) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;

 • zaświadczenia z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej o numerze identyfikacyjnym REGON,
 • kopię decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,

 (kopie, o których mowa, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałami).

Do wniosku należy też dołączyć miesięczną informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników (o ile dopiero zatrudniliśmy niepełnosprawnego pracownika, na którego zamierzamy uzyskać dofinansowanie, w praktyce będzie to informacja o tym jednym pracowniku), z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych (na formularzu INF – D – P, dostępnym na tychże stronach oraz w załączniku do tego opracownia).

                Wypełniając formularz zgłoszeniowy należy (zakreślając odpowiedni kwadrat na tym formularzu) określić, czy wybieramy elektroniczną, czy też pisemną formę wypełniania wniosków. O ile posiadamy dostęp do Internetu, wygodniej jest wybrać formę elektroniczną. Wówczas dokumenty będziemy mogli wypełniać w oparciu o aplikację SODiR – On Line, dostępną na stronach internetowych PFRON, w zakładce poświęconej dofinansowaniom. Można także skorzystać z certyfikatu dostarczonego przez Fundusz na nasze żądanie. Jeżeli wnioskodawca chce składać wnioski Wn – D w formie elektronicznej, musi zaznaczyć pole „wybieram elektroniczną formę składania wniosków” w części „Oświadczenia” na wniosku Wn – D. Po złożeniu takiego oświadczenia otrzyma od Funduszu w terminie 14 dni identyfikator oraz jednorazowe hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz. Po uzyskaniu tych danych należy za pomocą aplikacji SODiR – On Line wypełnić wniosek rejestracyjny, podając w nim dane identyfikujące firmę. Wraz z wnioskiem należy też wypełnić „żądanie wydania certyfikatu” (o ile organizacja nie posługuje się jeszcze podpisem elektronicznym), podając w nim dane personalne osoby, na którą ma zostać wydany certyfikat. Oba te dokumenty przesyła się w formie elektronicznej do PFRON. Po weryfikacji wniosku i żądania o których była mowa, PFRON przesyła pracodawcy certyfikat.
Pracodawca przekazujący wnioski w formie elektronicznej uwierzytelnia te dokumenty podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), albo certyfikatem dostarczonym przez Fundusz. Pracodawca rejestruje w programie informatycznym wyżej wzmiankowany certyfikat.

Obowiązkiem pracodawcy jest niezwłoczne poinformowanie Funduszu o:

·        rezygnacji ze składania dokumentów w formie elektronicznej,

·        utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych służących do składania podpisu elektronicznego.

Jeżeli do kontaktów z Funduszem mamy zamiar wyznaczyć osobę inną niż osoba kierująca działalnością organizacji, należy do formularza zgłoszeniowego dołączyć upoważnienie dla tej osoby, którego wzór można pobrać ze strony Funduszu.[6]

 

Do każdego składanego formularza Wn – D (także do rejestracyjnego) należy dołączyć informację o uzyskanej pomocy publicznej, bądź informację o jej nieuzyskaniu. Pomocą publiczną jest pomoc przekazana przedsiębiorcy, czyli podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, o ile więc nie prowadzimy działalności gospodarczej, pomoc którą otrzymujemy, nie jest pomocą publiczną. Informację o uzyskanej pomocy publicznej, bądź informację o jej nieuzyskaniu składamy na formularzu INF – o – PP, który powinien być dostępny na stronie internetowej PFRON (ale często stamtąd znika), jednakże nie jest trudno odnaleźć go w Internecie, a ponadto jest on identyczny w formie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 20 marca 2007 (Dz. U. nr 61, poz. 413), w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy). O ile nie uzyskiwaliśmy dotąd pomocy publicznej, wypełniamy część A i C formularza (jest to bardzo proste), jeżeli natomiast pomoc taką uzyskaliśmy, wypełniamy części A i B. Należy pamiętać, iż w przypadku ubiegania się o pomoc w ramach SOD, zliczamy pomoc uzyskaną na zatrudnienie od początku danego roku kalendarzowego do jego zakończenia, tak więc występując o refundację za miesiąc styczeń każdorazowo składamy oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy publicznej, ponieważ za dany rok jeszcze jej nie otrzymaliśmy. Formularz INF - o - PP nie sumuje się z formularzem INF - DP, tak więc we wniosku Wn - D, poz. 13, wpisujemy jedynie ilość załączonych formularzy INF - D - P (po jednym na każdego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego, na którego ubiegamy się o dofinansowanie).

         Uwaga: Podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej, a zatem nieuzyskujący pomocy publicznej, wpisuje w pozycji 8 formularza Wn – D kod „4”. W objaśnieniach do formularza (przypis 6) nie umieszczono tego kodu, obowiązuje on jednak w praktyce PFRON. Nieumieszczenie tego kodu, lub umieszczenie innego będzie skutkowało odrzuceniem wniosku, bowiem system uzna, że jesteśmy przedsiębiorcą, a zatem podlegamy regułom pomocy publicznej, a z drugiej strony w pozycji 34 formularza INF – D – P oświadczamy iż dofinansowanie nie stanowi takiej pomocy, a do tego jako przedsiębiorca powinniśmy inaczej (w niższej wysokości) wyliczyć kwotę limitu kosztów płacy w pozycji 42.

         Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa powyżej, Fundusz nadaje wnioskodawcy numer identyfikacyjny w rejestrze PFRON i przesyła go zainteresowanemu. Numer ten umieszcza się na kolejnych dokumentach przekazywanych do Funduszu. Należy pamiętać, iż dopóki numer identyfikacyjny nie zostanie nam nadany, dopóty nasze dane nie są umieszczone w systemie elektronicznym SODiR i nie może nam zostać przekazane dofinansowanie. Ponieważ zdarzały się w przeszłości opóźnienia w rejestracji, warto w takiej sytuacji interweniować telefonicznie w Sekcji Rejestracji PFRON (w centrali Funduszu).

 

 

 

 

2.2 Procedura występowania o comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika.

 

Pracodawca składa Funduszowi do dwudziestego dnia danego miesiąca wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za miesiąc poprzedzający, na formularzu Wn – D, o którym była wyżej mowa, traktowanym teraz jako formularz z informacja zwykłą – należy zakreślić odpowiedni kwadrat. Jednocześnie należy złożyć informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych (formularze INF – D – P, o których była wcześniej mowa, po jednym na każdego pracownika). Warto zwrócić uwagę, że jeżeli formularz Wn – D nie jest pierwszym, który składamy (w praktyce – rejestracyjnym), nie musimy wypełniać wszystkich jego pól identyfikujących pracodawcę. Wyszczególnienie pól, których wypełnianie nie jest wymagane, podane jest w przypisach do formularza. Podobnie, jeżeli formularz INF – D – P nie jest pierwszym, który składamy za danego pracownika, nie jest konieczne wypełnianie wszystkich jego pól.

                Jeżeli pracodawca nie wybrał elektronicznej formy przesyłania danych, formularze te składa w formie pisemnej, osobiście lub listownie, w Oddziale Pomorskim PFRON (80 - 309 Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 184)[7]. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Fundusz przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy dofinansowanie oraz ewentualnie, „jeżeli kwota dofinansowania różni się od kwoty wskazanej we wniosku”, informuje pracodawcę o sposobie ustalenia wysokości tego dofinansowania.

W przypadku kłopotów z wypłatą dofinansowania, lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, należy się kontaktować z Sekcją Obsługi Beneficjentów PFRON. [8]

2.3 Dokonywanie korekt w dokumentach.

 

W przypadku stwierdzenia przez PFRON wystąpienia błędów w złożonych dokumentach, wzywa on na piśmie do ich usunięcia. Należy w takiej sytuacji pamiętać, iż w przypadku, gdy błąd popełniono tylko w jednym z dokumentów (tylko w Wn – D, bądź tylko w INF – DP), należy mimo to celem dokonania korekty złożyć oba dokumenty, zarówno dokument skorygowany, jak i ten, który korekty nie wymaga, nie ma natomiast potrzeby ponownego wypełniania druku INF – o – PP. Skorygowane formularze składa się w Oddziale Pomorskim PFRON, lub elektronicznie.


2.4 Przykłady wysokości dofinansowań obowiązujące od 1 kwietnia 2014 roku.

 

Dla płacy minimalnej w 2014 - 1680 zł;

 

Pracodawca nie prowadzący działalności gospodarczej;

koszt płacy – 2022,38 zł (orientacyjnie – faktyczny będzie zależny od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, od istnienia bądź nieistnienia ulgi podatkowej, i od tego, czy za danego pracownika jest odprowadzana jest składka na FGŚP)   ;

    

         stopień lekki – dofinansowanie – 450 zł, 1572,38 zł koszt pracodawcy

stopień umiarkowany 1125 zł;                 897,38 zł;

stopień znaczny – 1800 zł; faktycznie1737 zł;   222,38 zł;

 

schorzenia specjalne

 

stopień lekki 1050 zł;                               972,38 zł;

stopień umiarkowany 1725 zł;                 297,38 zł;

stopień znaczny 2400 zł; faktycznie         1820,14 zł; 202,24 zł (10% kosztów płacy);

 

Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą.

stopień lekki – dofinansowanie – 450 zł;1572,38 zł koszt pracodawcy;

stopień umiarkowany 1125 zł;                           897,38 zł;

stopień znaczny 1800 zł; faktycznie 1737 zł      505,595 zł (25% kosztów płacy);

 

schorzenia specjalne

 

stopień lekki 1050 zł;                                                  972,38 zł;

stopień umiarkowany 1725 zł; faktycznie         1516,79 zł; 505,595 zł (25% kosztów płacy)

stopień znaczny 2400 zł; faktycznie 1516,79 zł;                   505,595 zł (25% kosztów płacy)

 

 

 

 

 

 

 [1] Dz. U. 2003 r., Nr 125, poz. 1162, wzór jest dosyć złożony, dlatego nie podajemy go w tym miejscu.

[2] Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807

[3] Artykuł ten dotyczy wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z  winy pracownika w razie:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste, lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

[4] Warto zauważyć, że cytowane przepisy nie uwzględniają niestety przewidzianej w Kodeksie pracy możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika, a mianowicie: w razie niezdolności pracownika do pracy wskutek (długotrwałej) choroby oraz w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. Z przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej (…) wynika, iż w takim przypadku dofinansowanie nie przysługuje.

[5] Pracownik został zatrudniony w miesiącu lutym, wypłata wynagrodzenia nastąpiła ostatniego dnia lutego (jak wynika z innych przepisów, nie później niż do 10 marca), z wnioskiem rejestracyjnym występujemy do dnia 20 marca.

[6] Ponieważ dokumenty składane przez pracodawców do Funduszu dotyczące wypłaty dofinansowań stanowią oświadczenie woli pracodawcy, muszą być zgodnie z przepisami prawa podpisywane przez pracodawcę lub osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu pracodawcy.

[7] Kontakt z pracownikami Oddziału Pomorskiego PFRON zajmującymi się Systemem Obsługi Dofinansowań

1. Maja Kamińska

(58) 35 00 537

2. Mariusz Justyna

(58) 35 00 533

3. Aleksandra Bilska

(58) 35 00 531

4. Irena Duchewicz

(58) 35 00 538

5. Joanna Schroeder

(58) 35 00 500

[8] 801 233 554 (koszt połączenia – 1 impuls)

22 581 84 10 (dla beneficjentów dzwoniących z telefonów komórkowych, koszt połączenia pokrywa w całości beneficjent).

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

butonline

Czym jest Audiodeskrypcja?
 
jak często zauważasz niepełnosprawnych?
 
Dlaczego Twoim zdaniem osoby niepełnosprawne mają problem z podjęciem zatrudnienia
 
Odsłon : 728831