Cele Fundacji

 

 • Udzielanie porad indywidualnych w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.


 • Udzielanie wsparcia materialnego i informacyjnego w przypadku nagłego wystąpienia niepełnosprawności, dla osób dotkniętych tą niepełnosprawnością oraz ich rodzin.


 • Udzielanie porad o możliwym do uzyskania wsparciu instytucjonalnym dla osób niepełnosprawnych oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a także ich rodzin i wspieranie ich.


 • Udzielanie podopiecznym Fundacji przez lekarzy, pielęgniarki, dietetyków i rehabilitantów fachowych porad medycznych.


 • Udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych osobom niepełnosprawnym oraz niezdolnym do samodzielnej egzystencji i ich rodzinom.


 • Organizowanie spotkań integracyjnych dla podopiecznych Fundacji.


 • Ułatwianie podopiecznym Fundacji dostępu do kultury.


 • Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w ich miejscach zamieszkania. Prowadzenie usług w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla podopiecznych Fundacji.


 • Tworzenie grup wsparcia z osób, które zostały zaktywizowane w ramach działań podejmowanych przez Fundację.


 • Wyszukiwanie sponsorów dla potrzebujących wsparcia osób niepełnosprawnych oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji.


 • Aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, w tym pomoc w samo zatrudnianiu ich, a także tworzenie indywidualnych programów rehabilitacji dla niepełnosprawnych pracowników.


 • Motywowanie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych i informowanie ich o istniejących w tej dziedzinie możliwościach uzyskania wsparcia, pomoc pracodawcom w występowaniu o dofinansowanie w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań do Wynagrodzeń Pracowników Niepełnosprawnych.


 • Wsparcie informacyjne dla uczących się i mających zamiar podjąć naukę osób niepełnosprawnych.


 • Pozyskiwanie i upowszechnianie wiedzy na temat możliwości leczenia i rehabilitacji medycznej oraz informacji o zajmujących się taką działalnością placówkach i organizacjach.


 • Pozyskiwanie i upowszechnianie wiedzy medycznej na temat najnowszych, a w Polsce nieznanych metod leczenia schorzeń genetycznych (w szczególności miastenii), poprzez organizowanie konferencji medycznych z udziałem lekarzy specjalistów oraz wymianę i upowszechnianie informacji pozyskanych w ten sposób.


 • Prowadzenie usług w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla podopiecznych Fundacji.


 • Wspieranie dzieci opuszczających domy dziecka za pomocą konsultacji psychologicznych i terapii psychologicznej oraz wyszukiwanie dla nich sponsorów, którzy wspieraliby ich w rozpoczęciu samodzielnej egzystencji.


 • Promocję i organizowanie wolontariatu.


 • Współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych.


 • Zbieranie i wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń w dziedzinie rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej.


 • Organizowanie i uczestniczenie w szkoleniach, spotkaniach, seminariach, konferencjach, warsztatach i innych przedsięwzięciach krajowych, jak i zagranicznych, służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń, w dziedzinie rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej.

Dla realizacji swych celów Fundacja może współpracować z instytucjami rządowymi, samorządowymi, osobami prywatnymi i organizacjami społecznymi realizującymi cele zbieżne z jej celami.

 

LOGO Bazy map200x149

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
430962